Välkommen till RCA-möte online

Ett nytt sätt att leva tillsammans

Vi är en aktiv onlinegrupp som välkomnar par från hela Sverige.

Länk till mötet: https://zoom.us/j/529145494
Zoom mötes-ID: 529 145 494
Lösenord: tillit

Mötestider: Söndagar kl 10.30-12.00 och onsdagar kl 20.00.

Länk till mötesmanualen finns här

Övriga mötestexter (steg, traditioner, trygghetsguiden etc.) finns nedan.

Kontaktpar: Peter och Angelica: 0736-484081
E-post: rca.stockholm.online@gmail.com

Mötestexter

Sinnesrobönen

Gud

Ge oss sinnesro

Att acceptera det vi inte kan förändra

Mod att förändra det vi kan

Och förstånd att inse skillnaden

Inledningstext

Mötesledaren ber ett par läsa Inledningstexten

Vi är en gemenskap av tillfrisknande par.

Vi lider av många olika missbruk, beroenden och dysfunktionella beteenden, och vi delar våra erfarenheter, vår styrka och vårt hopp med varandra så att vi kan lösa våra gemensamma problem och hjälpa andra tillfrisknande par att återuppbygga sina relationer.

 Det enda villkoret för medlemskap är en önskan att förbli i en åtagen relation och att utveckla en ny intimitet.

Vi har inga inträdes- eller medlemsavgifter, utan är självförsörjande genom våra egna, frivilliga bidrag. Vi är inte knutna till någon organisation. Vi vill inte delta i några offentliga debatter, och vi tar inte ställning i några sakfrågor.

Även om det inte finns några formella band mellan Anonyma Alkoholister och vår gemenskap så utgår vi från AA:s principer.

Vårt huvudsakliga syfte är att förbli i kärleksfulla och intima relationer och att hjälpa andra par att uppnå frihet från dysfunktionella relationer.

Hur RCA fungerar del 1

Mötesledaren ber ett par läsa Hur RCA fungerar del 1

Sällan har vi sett ett par misslyckas som utan förbehåll har följt vår väg. De som inte tillfrisknar är de som inte helhjärtat kan eller vill följa detta enkla program. De är av naturen oförmögna att förstå och utveckla ett levnadssätt som kräver ömsesidig och omutlig ärlighet.

Det finns också de som inte kan eller vill göra ett åtagande till sin partner. Det finns de som lider av allvarliga känslomässiga och mentala störningar, men många av dessa människor tillfrisknar trots detta – om de förmår vara ärliga.

Våra berättelser avslöjar i stora drag hur vi var, vad som hände med oss och hur vi nu är. Om ni har beslutat att ni vill ha vad vi har och är villiga att göra allt för att uppnå det – då är ni mogna att ta vissa steg.

Inför några av dessa ryggade vi tillbaka. Vi trodde vi kunde finna en lättare och mindre krävande väg. Men det kunde vi inte. Med största allvar ber vi er att vara oförskräckta och grundliga från första början. Några av oss försökte hålla fast vid våra gamla föreställningar, med påföljd att resultatet uteblev – tills vi övergav dem fullständigt.

Kom ihåg att vi har att göra med missbruk och beroenden – listiga, falska och starka! Vi har också att göra med alla minnen av gamla sår, olämpliga beteenden och brutna löften. Utan hjälp blir vår ilska, smärta och misstro övermäktiga för oss. Men det finns en som har all makt – denne ende är Gud. Må du finna Gud nu!

Halvmesyrer var oss till ingen nytta. Vi stod vid vändpunkten. Vi överlämnade oss helt i Guds händer och bad om Guds beskydd och omsorg.  Här följer de steg vi tog, vilka vi föreslår som ett program för tillfrisknande:

RCAs 12 steg

Mötesledaren ber ett par läsa RCA:s Tolv steg

1. Vi erkände att vi var maktlösa över vår relation – att våra liv tillsammans hade blivit ohanterliga.

2. Vi kom till tro om att en kraft större än vi själva kunde ge oss åtagande och intimitet tillbaka.

3. Vi beslöt att lägga våra viljor och våra liv tillsammans i händerna på Gud, så som vi uppfattade Gud.

4. Vi gjorde en grundlig och oförskräckt moralisk inventering av vår relation tillsammans som ett par.

5. Vi erkände inför Gud, för varandra och för ett annat par den exakta innebörden av våra fel.

6. Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa brister i karaktär, kommunikation och omsorg.

 7. Vi bad ödmjukt Gud att avlägsna våra brister.

 8. Vi gjorde en förteckning över alla de personer vi hade skadat och blev villiga att gottgöra dem alla.

9. Vi gottgjorde personligen alla dessa människor, så långt det var möjligt, utom då detta skulle skada dem eller andra.

10. Vi fortsatte att göra vår personliga inventering och när vi hade fel erkände vi det genast för vår partner och för andra vi hade skadat.

11. Vi sökte gemensamt i bön och meditation att förbättra vår medvetna kontakt med Gud, så som vi uppfattade Gud, varvid vi endast bad om insikt om Guds vilja med oss och styrka att utföra den.

12. När vi, som en följd av dessa steg, själva hade haft ett andligt uppvaknande försökte vi att föra detta budskap vidare till andra par, och att tillämpa dessa principer i alla våra livs angelägenheter, i vår relation och i våra familjer.

Hur RCA fungerar del 2

Mötesledaren ber ett par läsa Hur RCA fungerar – del 2

Många av oss utbrast: ”Vilka krav – det klarar vi aldrig! Vår kärlek är förlorad, våra löften brutna för evigt, vår kommunikation förstörd och våra familjer i spillror.” Tappa inte modet. Inget par bland oss har ens tillnärmelsevis lyckats med att helt följa dessa principer.

Vi är inga helgon, vår kärlek är inte perfekt, vår energi är inte obegränsad och våra relationer är heller inte idealiska. Det finns inget sådant som en fullkomligt omtänksam och omhändertagande partner eller en perfekt intimitet.

Det viktigaste är att vi är villiga att utvecklas andligt tillsammans. De principer vi har nedtecknat utgör vägledning till en sådan utveckling. Vi eftersträvar själsliga framsteg snarare än själslig fullkomlighet.

I vår gemensamma andliga utveckling eftersträvar vi större omsorg, kommunikation och intimitet. Vår beskrivning av våra missbruk, beroenden, dysfunktionella beteenden och personliga erfarenheter både före och efter tillfrisknandet klarlägger tre viktiga grundtankar:

1. Att våra relationer hade blivit omöjliga att hantera. Trots att vi gjorde vårt yttersta var vi på väg mot separation eller skilsmässa.

2. Att förmodligen ingen mänsklig kraft kunde återge oss åtagande och intimitet i våra relationer.

3. Att Gud kunde och ville – om vi sökte Gud.

Trygghetsguiden

Mötesledaren ber ett par läsa Trygghetsguiden

Anonymitet och ömsesidig respekt för gränser är helt avgörande för att ge var och en av oss en läkande erfarenhet. De flesta av oss har haft stora svårigheter med att sätta upp gränser, stå upp för oss själva och ta personligt utrymme. Vi är känsliga för cross-talk. Vårt syfte är inte att ge råd eller att försöka fixa varandra, utan snarare att skapa en trygg miljö där vi kan känna och dela vår smärta.

Vi har kommit fram till att:

1. Det är OK att känna.

2. Det är OK att göra misstag.

3. Det är OK att ha en respektfull konflikt.

4. Det är OK att ha behov och att be om att de blir tillgodosedda.

5. Det är viktigt att respektera andra (partners och andra i gruppen). Det är viktigt att undvika att säga sådant som rättfärdigar oss själva, retar upp andra eller trycker på andras ”knappar”, att hålla försvarstal eller att ta eller dela en annan persons inventering.

6. Det är viktigt att respektera oss själva, att undvika att tala nedsättande om oss själva och att undvika självömkan. Vi har god hjälp av att ta ansvar för vår egen historia och att ta åt oss äran för våra framsteg och vårt arbete i tillfrisknandet.

7. Anonymiteten är vår andliga grundval. Den du ser här och det du hör här, låt det stanna här när du går härifrån.

Vi månar om och tar hand om oss själva och våra parskap. Vi samlas både för att ta emot och att ge våra relationer den näring de behöver för att hålla och utvecklas. Av den anledningen är det viktigt för oss att agera och tala respektfullt med våra partners och andra människor. När vi gör det värdesätter vi gruppen och relationerna i den.

RCAs Löften

Mötesledaren ber ett par läsa RCA:s löften

Om vi är ärliga i vårt åtagande och noggranna i vårt arbete i de tolv stegen tillsammans kommer vi att bli glatt överraskade över hur snabbt vår kärlek återvänder. Vi kommer att känna en ny frihet och en ny lycka. Vi kommer att lära oss att leka och ha roligt tillsammans.

När vi får uppleva ömsesidig förlåtelse kommer vi inte att sörja över det förflutna eller vilja stänga dörren om vårt tidigare liv. Tilliten till varandra kommer tillbaka. Vi kommer att förstå ordet sinnesro och vi kommer att uppleva frid.

Oavsett hur nära vi hade varit att bli helt förkrossade kommer vi att förstå hur våra erfarenheter kan vara till nytta för andra. Känslor av värdelöshet, skam och självömkan kommer att försvinna. Vi kommer att överge intresset för själviska ting och istället ägna omsorg åt våra partners, familjer och andra människor.

Själviskheten kommer att ge vika. Hela vår livsinställning och livssyn kommer att förändras. Rädslan för människor och för ekonomisk otrygghet kommer att försvinna. Vi kommer att intuitivt veta hur vi ska handskas med situationer som tidigare gjorde oss osäkra och rädda. Vi kommer plötsligt att uppleva att Gud gör för oss det vi inte kunde göra för oss själva.

 Är detta överdrivna löften? Vi tror inte det. De har infriats för så många av oss – ibland snabbt, ibland långsamt. De kommer alltid att förverkligas om vi arbetar för dem.

 För dem av er som är nya i vår gemenskap: Det finns inga problem som ni har upplevt som inte är gemensamma för många av oss. Precis som vår kärlek till våra partners har varit ofullkomlig kanske vi inte alltid kan uttrycka den djupa kärlek och acceptans som vi känner för er på ett tillräckligt bra sätt. Kom tillbaka!

Processen av kärlek och kommunikation utvecklas i oss och med varandra en dag i taget. Kom alltid ihåg att det som sägs här stannar här.

Enighetsbönen

Jag lägger min hand i din

Och tillsammans kan vi göra det vi inte kan göra ensamma

Det finns inte längre en känsla av hopplöshet

Ej längre behöver vi vara beroende av vår egen vacklande viljestyrka

Vi är alla tillsammans nu

Räcker ut våra händer mot en kraft och en styrka större än vår

Och när vi håller varandras händer

Finner vi kärlek och förståelse

Bortom våra vildaste drömmar

 

Tredjestegsbönen

Gud, vi överlämnar vårt parskap till dig
– för att du ska forma oss och göra med vår relation som du vill.
Befria oss från den själviskhet vi visar mot varandra
och andra människor i våra liv, så att vi bättre kan utföra din vilja.
Befria oss från våra dysfunktionella mönster i omsorg, kommunikation och intimitet,så att segern över dem kan bära vittnesbörd både till varandra
och till dem vi vill hjälpa om din kraft, din kärlek och ditt sätt att leva.

Må vi alltid handla enligt din vilja!

 

RCAs 12 Traditioner
 1. Vår gemensamma välfärd bör komma i första hand. Partillfrisknande
  är beroende av RCA:s enighet.
 2. För vår grupps syfte finns endast en högsta auktoritet – en kärleksfull
  Gud så som denna Kraft kommer till uttryck i vårt gruppsamvete.
  Våra ledare är endast betrodda tjänare, de styr inte.
 3. Det enda villkoret för medlemskap i RCA är en önskan att förbli i en
  åtagen relation.
 4. Varje grupp bör vara självstyrande utom i angelägenheter som rör
  andra grupper eller RCA som helhet.
 5. Varje grupp har endast ett huvudsyfte – att föra sitt budskap vidare
  till de tillfrisknande par som fortfarande lider.
 6. RCA bör aldrig stödja, finansiera eller låna RCA:s namn till någon
  närbesläktad inrättning eller utomstående verksamhet, för att inte
  problem med pengar, egendom eller prestige ska avleda oss från vårt
  huvudsyfte.
 7. Varje grupp bör vara helt självförsörjande, och avböja att ta emot
  ekonomiska bidrag utifrån.
 8. Anonyma Tillfrisknande Par bör alltid förbli ickeprofessionellt, men
  våra servicecentra kan anställa personal för särskilda uppgifter.
 9. RCA som sådant bör aldrig organiseras, men vi kan tillsätta
  servicestyrelser eller -kommittéer, direkt ansvariga inför dem de
  tjänar.
 10. Anonyma Tillfrisknande Par har ingen åsikt i yttre angelägenheter.
  Därför bör RCA:s namn aldrig dras in i offentliga tvister.
 11. Våra riktlinjer för kontakter med allmänheten baseras på rörelsens
  egen kraft snarare än på direkt propaganda. Vi bör alltid iaktta
  personlig anonymitet i förhållande till press, radio, TV och film och andra medier.
 12. Anonymiteten är den andliga grundvalen för alla våra traditioner, och
  påminner oss ständigt om att sätta princip framför person.